ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Aitchison J., Language Change: Progress or Decay?, London, 1991.

Ανδριώτης Ν., «Τα όρια των βορείων, ημιβορείων και νοτίων Ελληνικών ιδιωμάτων της Θράκης», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 10, 1943-4, σ.σ. 131-85.

Ανδριώτης Ν., «Οι Αρχαϊσμοί του Γλωσσικού Ιδιώματος της Ίμβρου», Ίμβρος 30-1, 1949, σ.σ. 117-8.

Ανδριώτης Ν., «Περί Του Γλωσσικού Ιδιώματος Της Ίμβρου», Ίμβρος 45-6, 48, 1997.

Ανδριώτης Ν., «Φωνητικά των Βορείων Ιδιωμάτων της Νέας Ελληνικής», Αθηνά 45, 1933, σ.σ. 252-61.

Ανδριώτης Ν., Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη, 1995.

Αndriotis N., Archaismen in neugriechischen Dialekten, Wien, 1974.

Βαγιακάκος Δ., «Αρχαία Ελληνικά εις τας Νεοελληνικάς Διαλέκτους», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5, 1996.

Chambers J.K. - Trudgill P., Dialectology, Cambridge, 1984.

Δημητριάδης Μ., Λεξικόν Ελληνο – Τουρκικόν, Τουρκο – Ελληνικόν, Αθήνα, 1995.

Hatzidakis G., Einleitung in die Neugriechische Grammatik, Leipzig, 1892.

Hock H.H. - Joseph B., Language History, Language Change and Language Relationship. An Introduction to Historical and Comparative Linguistics, Berlin / N. York, 1996.

Jakobson R., Selected Writings, Mouton, La Haye, 1971

Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Ελληνο – Τουρκικό Λεξικό, Αθήνα, 1994.

Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Τουρκο – Ελληνικό Λεξικό, Αθήνα, 2000.

Κοντοσόπουλος Ν. Γ., Διάλεκτοι και Ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα, 1981.

Κουμανούδης Σ., Λεξικόν Λατινοελληνικόν, Αθήνα, 1972.

Liddell H.G. - Scott R. - Jones H.S., A Greek – English Lexicon, Oxford, 1940, With a Supplement 1968.

Mackridge P., The Modern Greek Language, Oxford, 1985. [ελλ. μτφρ. Πετρόπουλος Κ., Η νεοελληνική γλώσσα, Αθήνα, 1987.].

Μελιτόπουλος Π., Τουρκοελληνικόν Λεξικόν, εν Κωνσταντινουπόλει, 1936.

Μουστοξύδης Α., Υπόμνημα ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου, εν Κωνσταντινουπόλει, 1845.

Μπακάκου - Ορφανού, Αικ., Λεξιλόγιο της Κοινής Νέας Ελληνικής, Αθήνα, 1979.

Μπαμπινιώτης Γ., Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα, 1980.

Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό Της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, 1998.

Newton B., The generative interpretation of dialect’: a study of modern Greek Phonology, Cambridge, 1972.

Ξεινός Κ., Λαογραφικά της Ίμβρου (τ. 1-2), Θεσσαλονίκη, 1987-8.

Ξεινός, Κ., Του νησιού μας η γλώσσα. Γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη, 1981.

Παπαγεωργίου Σ. Ν., Ίμβρος, Αθήνα, 1994.

Παπαδόπουλος Α., Γραμματική των Βορείων Ιδιωμάτων της Νέας Ελληνικής., Αθήνα, 1926.

Σετάτος Μ., Φωνολογία της Κοινής Νεοελληνικής, Αθήνα, 1974.

Σταματάκος Ι., Ιστορική Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα, 1990.

Σταματάκος Ι., Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα, 1994.

Σταφυλίδης Α. Δ., Νέο Λεξικό Της Ελληνικής, Αθήνα, 1995.

Τζαβάρας Ξ., Λεξιλόγιο του Ιμβριακού Ιδιώματος, (ανέκδοτη συλλογή), από 1997.

Φάβης Β., «Ο δυναμικός τονισμός της Βορείας Ελληνικής και τα αποτελέσματα αυτού», Αθηνά 55, Αθήνα 1951, σ.σ. 3-18.

Φιλιππάκη - Warburton Ει., Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Αθήνα, 1992.

Φραγκουδάκη Ά., Γλώσσα και Ιδεολογία, Αθήνα, 1993.

Χατζιδάκις Γ., Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τ.1-2, Αθήνα, 1905-7.


© 2001-2007 Αρβανίτης Διονύσιος
κεφαλίδα  Top